Izobután

Spoločnosť TOMEGAS dodáva okrem skvapalnených ropných plynov propánu a propán-butánu rovnako neodorvnaný skvapalnený ropný plyn - izobután pre špeciálne použitie.

Izobután a jeho zmesi s propánom sa používajú v priemyselnej a technologickej výrobe pre plnenie sprejov, výrobu plastových, gumených a izolačných hmôt a pod. Obsah propánu v zmesi je závislý na požadovanom tlaku produktu  účelu použitia.

Čistý a neodorovaný IZOBUTÁN je prepravovaný špeciálnymi autocisternami, ktoré sú určené iba pre tieto účely.

Izobután a jeho zmesi je naše spoločnosť schopná dodávať podľa konkrétneho priania zákazníka, kedy je nutnú posúdiť niekoľko podstatných hľadísk, dôraz je najmä kladený na čistotu.

Podľa priania zákazníka sme pripravený zrealizovať celú technológiu izobutánového hospodárstva vrátane dodania veľkokapacitných zásobníkov.